Garanciális ügyintézés

Bevezetés Bevezetés Garanciális ügyintézés

Garanciális ügyintézés

 Reklamačný poriadok

1

Általános rendelkezések és fogalommeghatározások
a. Ezt a panasztételi eljárást a módosított Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban: a törvény) megfelelően dolgozták fel, és a fogyasztói javakra (a továbbiakban: áruk) vonatkoznak, amelyekre a Vevőnek a vétkes felelősség (a továbbiakban: panaszok „).

b. "Az eladó a JOTAVA s.r.o. , székhelye: 94501 Komárno Trzničné Námestie 4810, ID 36718564, a Kereskedelmi Bíróság által bejegyzett Nyitra betét 19174 / N

c. "Vevő": az a szervezet, amely vevői szerződést kötött az eladóval.

/  Reklamálni , garanciát érvényesíteni csak a nálunk már megvásárol áru esetében lehet. 
b/  A hiba megszüntetését, az eladónál tudja a vevő eszközölni a hiba bejelentésével, az oldalaon található kapcsolatok  gomb alatti elérhetőségek valamelyikéén bejelentve.www.extramobily.com
c/  

Ha az áru hibás, akkor a vevő jogosult az eladó részére a igényt  benyújtására § 18 par. 2. §-ának azáltal, hogy az árut az eladó irodájába szállítja, és az eladónak megküldi az eladónak azt a szándékát,  e-mail formájában ,hog él a reklamáció jogával. Az eladó azt ajánlja, hogy az árukat biztosítsák a szállításuk során,mivel a szállítás során keletkezett károkért az eladó nemvállal felelősséget. A Vevő köteles a követelésről szóló közleményben igazolni, hogy minden szükséges információt megad, különösen az áruk hibájának típusát és mértékét pontosan meghatározva; a  A Polgári Törvénykönyv 622. és 633. cikke alapján. A vevőnek joga van arra is, hogy az áru gyártója által fentertott szakszervizbe vigye és ott érvényesítse garanciális jogait. 


d/ A megreklamált árunak minden alkatrészének meg kell lennie, a kiegészítőkkel együtt az eredeti csomagolásban , utánvétes csomagot nem veszünk át.
e/ A vevőnek jogában áll a csoagot átvételkora fuvaros személyével együtt átnézni, és ha egyértelműen szállítás közben sérüls látható a csomagn, nem átvenni azt. 
f/  A szállítás következtében történt sérüléseket meghibásodásokat a vevő köteles azonnal jelezni az eladó részére.Vagy egésőbb 3 napon belül az átvételtől számítva.
g/A garanciális idő 24 hónap  ami az áru átvételétől számítódik.Az esetleges szerelések javítások időtartama nem számítódik bele a garanciális időszakba.

h/Amenniyben az áru kicserélése történik a garanciális időszak az új áru készhezvételétől számítva újra kezdődik    (§ 627 Občianskeho zákonníka)
i/ A garancia a gyártásban alőforduló hibákra is vonatkozik, viszont a következő esetekben nem lehet alkalmazni: 
             - természetes elhasználódás 
             - felhasználási feltételek nem betartésa (felhasználói kézikönyv alapján)
             -mechanikai sérülések, esés, tőrés, véletlen balesetek
             -elektromos interferencia, túlfeszültség a hállózatban 
             -a termék gyártója által megadott specifikáción túli alkalmazás
             -természeti katasztrófa, vismajor
             -nem megfelelő környezetben, extrém környezeti hatásoknak kitéve, a secifikácón túl
j/  A garancia nem vonatkozik a továbbiakban:
              -sérült árura amint eltávolították az azonosító számot,vagy ás azonosito számmal láttk el.
              -garanciális plomba ,jelzések, megsérültek, vagy eltávolították őket
              - alkatrészek amelyek a garacniális időszak lejárta előtt vannak
              -az áru aminke lejárt a garancia ideje 
             -nem a gyártó által előírt alkatrészekkel történt szervizelés 

             -áru módosítása, szervizelése, ami nem szakszervizben történt, vagy más eladó által történt beavatkozás.
              -a folyadék, rovarok vagy idegen tárgyak véletlen vagy szándékos behatolásából eredő hibák a termék belsejébe
              -a háztartási használatra szánt termékek szakmai vagy kereskedelmi felhasználásából eredő károkért
              -olyan termékek amiken látszik, hogy szándékosan rongálták meg
              -hibák amelyre a szerződés kötésekor az eladó figyelmeztette a vevőt. 
k/Megszüntethető hiba esetén a vevő jogosult a díjmentesen, időben és megfelelő módon kérni a hiba kijavításáta . Az eladó köteles a hiányosságot indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül eltávolítani.
l/ Ha a garanciális szervizelés során kiderül, hogy a hiba javíthatatlan, akkor a vevő jogosult az áru kicserélésére,ugyan ez vnatkozik arra az esetre ha a porobléma megdolhato de folyamatosan legalább háromszor előfordul , és mind a háromszor nem lehet véglegesen megjavítani, vagy ha az eszközben három különböző hiba van egyszerre ami megakadályozza az eszköz használatát.
n/  Ha hiba orvosolható, és ha a panasz nem igényel speciális szakértelmet vagy szakértői megfontolás iránti kérelmet, a vevőnek joga van a rá vonatkozó eszköz vagy a jótállási szolgáltatás igénybevételének indokolatlan késedelem nélkül történő elbírálására, összetett esetekben legkésőbb három munkanapokon. Indokolt esetekben, különösen akkor, ha a termék feltételének komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a követelés napjától számított 30 napon belül. Ezen időszak lejártával a vevőnek joga van a szerződéstől való elálláshoz, vagy jogában áll a terméket új termékre cserélni, kivéve ha írásos módon közös megegyezéssel a vevő és eladó nem egyeztek meg ezen időszak meghosszabbításáról.
o/A vevő értesítést kap a panasz eredményeiről e-mailen keresztül,vagy SMS-üzenetet közvetlenül a panasztételi folyamat befejezése után, és egyidejűleg a jegyzőkönyv  egy példányát elküldik az áruval. Az eladó nem felelős azért, hogy a reglakmációt igénylő személy nem vette át a jegzőkönyvet.
p/ A garanciaidőszakban a követelés megoldása ingyenes. A jótállási idő tartamát a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szabályozzák, tehát 24 hónapig tart, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kivételekkel.
q/  A panaszokat a törvényben foglaltak szerint kezeljük č. 250/2007 Z.z.., zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení.
r/ Az eladó meghatározza a panasz visszaszolgáltatásának módját. § 2 písm. m) pontját, a bonyolultabb esetekben a panaszkezelési eljárás kezdetétől számított 3 napon belül, indokolt esetben, különösen akkor, ha a panaszkezelési eljárás kezdetétől számított 30 napon belül az áruk állapotának összetett műszaki értékelése szükséges. A panaszkezelés módjának meghatározása után az eladó vagy személy a panaszt azonnal, indokolt esetben a panasz később intézheti. Az igény azonban nem lehet hosszabb, mint a követelés napjától számított 30 nap. A panaszkezelés határidejének lejártát követően a fogyasztónak joga van a szerződéstől való elálláshoz, vagy jogosult új árucikkek cseréjére.
s/ Ha a vevő a vásárlási szerződés megkötésétől számított első 12 hónapban jelzi garanciális igényét az eladő csak , bejelentett vagy akkreditált személy által kiadott szakértői vélemény vagy vélemény alapján elutasíthatja, vagy a kijelölt személy véleményét. A szakértői megítélés eredményétől függetlenül az eladó nem kötelezheti a vevőt arra, hogy fedezze az áruk szakmai megítélésének költségeit vagy az áruk professzionális értékelésével kapcsolatos egyéb költségeket.
t/ Ha a vevő 12 hónap letelte után jelzi garanciális igényét és azt a eladó elautasítja, úgy az eladó köteles megadni a szakértői vizsgálat elérhatőségét. Ha a vevő elköldi vizsgálatra a terméket úgy a vizsgálat minden költségét az eladó viseli az eredménytől függetlenül. Ha a vevő a vizsgálattal bebizonyítja igazát ugy jogosult a költségmentes szervizelésre, javításra, a gararncia idő a vizsgálat ideje alatt nem jár le. Amennyiben a viszgálat nem jut eredményre a vevő szempontjából ugy az újbóli garacnia kérelmet az eladó elutasíthatja.

u/ alternatív probléma megoldási lehetőségek
-ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o                       alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim  JOTAVA s.r.o. 94501 Komárno Trzničné Námestie 4810          IČO: 36718564 , DIČ:2022302777, IČ DPH: SK2022302777,  je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32,             827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov                     alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na                 stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia                       spotrebiteľských sporov sa obráti. 

 - Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line,            ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V komárne 07.09.2018

Copyright 2018 - 2019 © www.extramobily.com